Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Chức năng - nhiệm vụ
Sơ đồ tổ chức - Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh
1. Sơ đồ, Cơ cấu tổ chức:

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

     Ông: Nguyễn Đăng Hùng-Giám đốc 
(ndhung.bqlckcn@bacninh.gov.vn)

 

Ông Nguyễn Văn Khoa-PGĐ

(nvkhoa.bqlckcn@bacninh.gov.vn)

  

Ông Nguyễn Văn Hậu-PGĐ

(nvhau.bqlckcn@bacninh.gov.vn)

  

Ông Lê Thanh Tùng-PGĐ

(nttung.bqlckcn@bacninh.gov.vn)


                                               
      Ông: Lê Khắc Huy                     Ông: Nguyễn Sơn                  Ông: Nguyễn Đình Quyết                Ông: Nguyễn Văn Huy
   Trưởng phòng Dịch vụ                 Trưởng phòng HCTH                Trưởng phòng TVXTĐT                      Trưởng phòng QLDA


- CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:
+ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP. 
+ PHÒNG TƯ VẤN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ. 
+ PHÒNG DỊCH VỤ.
+ PHÒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN.

2. Vị trí, chức năng:
Trung tâm hỗ trợ đầu tư và phát triển khu công nghiệp (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh. 
Trung tâm thực hiện chức năng thu thập và quảng bá thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ đầu tư nhằm huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư nhằm mục tiêu phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
Trụ sở: số 10, Đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Nhiệm vụ:
- Tư vấn đầu tư xây dựng và thực hiện các dịch vụ đầu tư tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đã quy hoạch;
- Khảo sát và đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, theo quy định của pháp luật;
- Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện có quy mô vừa và nhỏ phục vụ Khu công nghiệp;
- Tư vấn đào tạo, giới thiệu việc làm cho người lao động vào làm việc ở các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp;
- Thực hiện nhiệm vụ môi giới, liên kết trong các lĩnh vực: đại lý vé máy bay, vận chuyển hành khách hàng hoá bằng đường bộ, đường hàng không; dịch vụ bất động sản, nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm từ các làng nghề truyền thống ở thị trường trong nước và nước ngoài;
- Thực hiện các dịch vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp như: San nền, làm đường giao thông nội bộ, cấp thoát nước, xử lý môi trường, trồng cây xanh;
- Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của Pháp luật để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
- Tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp về các cơ chế, chính sách, biện pháp, kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các khu công nghiệp.
- Tham mưu cho Ban Quản lý các KCN trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp, để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.
- Phối hợp với các phòng chức năng của Ban quản lý các Khu công nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài để vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách, quy định pháp luật, môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp. Thực hiện chương trình tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư và cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp.
- Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu thuộc các lĩnh vực đầu tư, sản xuất công nghiệp để cung cấp cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Nghiên cứu, biên tập, bổ sung, chỉnh lý các tài liệu, thông tin liên quan đến các khu công nghiệp, phối hợp thực hiện việc quản trị trang website và bản tin khu công nghiệp.
- Tổ chức các dịch vụ hợp pháp để phục vụ kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, làm việc của lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các chương trình nhằm đảm bảo an sinh cho người lao động, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh; Đề xuất các chính sách thu hút và ổn định lực lượng lao động cho các Khu công nghiệp đối với các cơ quan cấp trên. 
b) Quyền hạn:
- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.
- Khai thác các thông tin cần thiết từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
- Ký kết các hợp đồng liên doanh, liên kết, các hợp đồng kinh tế và các hợp đồng khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
- Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản theo đúng chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

4. Chức năng chủ yếu của các bộ phận:
a. Lãnh đạo Trung tâm:
- Giám đốc: là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và Pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm.
- Phó Giám đốc: là người trực tiếp giúp việc cho Giám đốc, được giao một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật Nhà nước về các lĩnh vực đó. Phó Giám đốc là người được uỷ quyền phụ trách đơn vị khi Giám đốc vắng mặt.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Lãnh đạo Trung tâm được thực hiện theo quy định phân cấp của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật.
b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
* Phòng Hành chính tổng hợp:
Phòng Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm trong các lĩnh vực: Tài chính, tổ chức, hành chính và thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Quản lý, thực hiện các vấn đề về tài chính, các chế độ của người lao động, nghĩa vụ với Nhà nước. 
+ Quản lý quỹ theo đúng quy định của Nhà nước.
+ Quản lý con dấu, lưu trữ hồ sơ cán bộ, hồ sơ công việc, văn bản đi, văn bản đến. Soạn thảo, kiểm tra và trình ký văn bản.
* Phòng Tư vấn và xúc tiến đầu tư:
Phòng Tư vấn và xúc tiến đầu tư có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm hoạt động tư vấn và xúc tiến đầu tư. Thực hiện tư vấn đầu tư, tư vấn giám sát công trình, tư vấn pháp lý, tư vấn dịch vụ công, dịch vụ thu phí trong Khu công nghiệp và có các nhiệm vụ sau:
+ Tổ chức thực hiện việc tiếp xúc, gặp gỡ, cung cấp tư liệu, dữ liệu với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trung gian để vận động, tuyên truyền, quảng bá đầu tư - thương mại vào các khu công nghiệp Bắc Ninh.
+ Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, làm việc với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; thực hiện việc đón tiếp, bố trí đi lại, ăn, ở, phục vụ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu, khu công nghiệp, dự hội thảo, hội nghị…
+ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tư liệu, hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin và các doanh nghiệp (các nhà đầu tư) tìm kiếm cơ hội đầu tư, hoạt động thương mại tại các khu công nghiệp Bắc Ninh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.
+ Ứng dụng và khai thác, Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý, Bản tin Khu công nghiệp, trong công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.
+ Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
+Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp trong các KCN
* Phòng tư vấn quản lý dự án:
Phòng tư vấn quản lý dự án  có chức năng tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Trung tâm về lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình cụ thể như sau:
+ Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp;
+ Tư vấn khảo sát thiết kế;
+ Tư vấn giám sát công trình xây dựng trong các KCN;
+ Tư vấn quản lý dự án;
+ Tư vấn thủ tục cấp giấy phép xây dựng;
+ Tư vấn lập hồ sơ hoàn công, sở hữu tài sản trên đất...;
+ Thi công công trình công nghiệp và dân dụng;
+ Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
* Phòng Dịch vụ:
Phòng Dịch vụ có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về các hoạt động Dịch vụ, thực hiện các hoạt động dịch vụ và có các nhiệm vụ sau:
+ Giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, thủ công mỹ nghệ trên thị trường trong và ngoài nước.
+ Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp như: thủ tục đầu tư, lập dự án đầu tư, triển khai dự án sau cấp phép; tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng; thành lập doanh nghiệp, mở chi nhánh, văn phòng đại diện; lập phương án tài chính để vay vốn theo cơ chế một cửa; dịch vụ giao nhận, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, dịch thuật…
+ Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ chuyển giao công nghệ;
+ Thực hiện tập huấn và  cấp chứng chỉ vệ sinh an toàn lao đông trong các KCN;
+ Thực hiện kết nối khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân trong các KCN;
+ Thực hiện giới thiệu các nhà cung ứng lương thực thực phẩm, bếp ăn công nghiệp trong các KCN...
+ Thực hiện kết nối tua du lịch cho công nhân trong KCN;
+ Thực hiện các dịch vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel

khach san bac ninh