Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
Mục đích: - Đưa ra nguyên tắc chung để giải quyết hồ sơ Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng (đối với các công trình xây dựng thuộc các Dự án đầu tư xây dựng công trình) đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ công việc.

Mục đích: - Đưa ra nguyên tắc chung để giải quyết hồ sơ Hướng dẫn tham gia ý kiến thiết kế cơ sở (đối với các công trình xây dựng thuộc các Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, nhóm C) đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ công việc.

Mục đích: - Đưa ra nguyên tắc chung để giải quyết hồ sơ Hướng dẫn đối với việc Giới thiệu, thoả thuận địa điểm xây dựng và cấp Chứng chỉ quy hoạch, đối với các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ công việc.

Mục đích: - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. - Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp KCN chặt chẽ, hiệu quả. - Bảo đảm an ninh chính trị trong các KCN nói riêng, Việt Nam nói chung.

Mục đích: - Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách pháp luật lao động. - Xây dựng hành lang pháp lý quan trọng để doanh nghiệp và người lao động căn cứ thực hiện. - Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ nhằm hạn chế đình công, lãn công.

Mục đích: - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. - Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp KCN chặt chẽ, hiệu quả. - Bảo đảm an ninh chính trị trong các KCN nói riêng, Việt Nam nói chung.

MỤC ĐÍCH: - Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách pháp luật lao động. - Xây dựng hành lang pháp lý quan trọng để doanh nghiệp và người lao động căn cứ thực hiện. - Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ nhằm hạn chế đình công, lãn công.

MỤC ĐÍCH: - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. - Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp KCN chặt chẽ, hiệu quả. - Bảo đảm an ninh chính trị trong các KCN nói riêng, Việt Nam nói chung.

Mục đích: - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. - Tạo điều kiện để doanh nghiệp giao dịch pháp lý với các cơ quan nhà nước Việt Nam

Mục đích: - Đưa ra những nguyên tắc chung để thụ lý hồ sơ giải quyết việc chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất trong các KCN Bắc Ninh. - Loại bỏ những doanh nghiệp không đủ năng lực triển khai dự án; vi phạm tiến độ triển khai dự án quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư; hoạt động đạt hiệu quả thấp, đồng thời thu hút các dự án, các nhà đầu tư có đủ năng lực, có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN. - Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết.

Mục đích: - Đưa ra quy định để thụ lý hồ sơ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. - Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư để nâng cao hiệu quả đầu tư trong KCN. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Mục đích: - Công khai quy trình cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Mục đích: - Công khai quy trình cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh trong trường hợp cho thuê nhà xưởng. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Mục đích: - Công khai quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận điều chỉnh trong trường hợp chuyển nhượng dự án. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Mục đích: - Công khai quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Mục đích: - Đưa ra nguyên tắc chung để giải quyết hồ sơ Hướng dẫn xin gia hạn giấy phép xây dựng (đối với các công trình xây dựng thuộc các Dự án đầu tư xây dựng công trình) đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ công việc.

Mục đích: - Đưa ra nguyên tắc chung để giải quyết hồ sơ Hướng dẫn điều chỉnh giấy phép xây dựng (đối với các công trình xây dựng thuộc các Dự án đầu tư xây dựng công trình) đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ công việc.

Mục đích: - Công khai đưa ra quy trình xác nhận hồ sơ của Hợp đồng nguyên tắc. - Nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ công việc. - Hợp đồng nguyên tắc là căn cứ để Nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo.

Trang  1 2 3   Next page
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel