Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Bắc Ninh
Hotline: (0222).3 875 526

kcn kcn kcn1 kcn2 kcn3
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt NamNGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Nghị Định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006


Quyết Định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Trang Previous page   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Next page
KCN Yên Phong - Bắc Ninh - Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên 1
Nhân viên 1
Nhân viên 2
Nhân viên 2

(0222).3 875 526

   
 

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán

Tỷ giá

CONG THONG TIN DIEN TU TINH BAC NINH BAN QUAN LY CAC KHU CONG NGHIEP BAC NINH Chung chi nang luc hoat dong xay dung Nha hang Ha Phong DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa Thanh an Thang Long Cay xanh Phu Lam KTC - kiem toan Benh vien da khoa Tri Duc BAN DO NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đối tác
Vsip Vsip Yen phong Yen phong yen phong 2 yen phong 2 Tu son Thuan thanh 3 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Thuan thanh 2 Tien son Tien son Que vo 3 Que vo 2 Que vo Hanaka Gia binh Dai kim Dai Dong Tri Duc Tri Duc nha hang ha phong nha hang ha phong Nha hang Ha Phong Bac Ninh thinh cuong biz truong trung cap nghe so 10 - Bo quoc phong Benh vien da khoa Thanh An Thang Long phong kham da khoa Hoan My Cong ty Vinh Phat DHLOGISTICS WMLOGISTICS Benh vien da khoa thanh an thang long in xuan truong Gangnam hotel