Các Nghị định của Chính phủ
16:28 29/09/2010

NGHỊ ĐỊNH Số: 11/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

==============================================================================

- Nghị định số 188/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

==============================================================================

NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

==============================================================================

NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

==============================================================================

Nghị định 219/2013/NĐ-CP quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

==============================================================================

- Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

==============================================================================

- 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

==============================================================================

-  Nghị định Số: 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

==============================================================================

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

==============================================================================

- Nghị định số 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 12 năm 2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

==============================================================================

- Công văn Số: 120/LĐTBXH-TL v/v: triển khai thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 41-CP NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1995 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO  ỘNG VỀ KỶ LUẬT  LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 33/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/CP  NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 196-CP NGÀY 31-12-1994 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/CP NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 1995 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BẢO HIỂM XÃ HỘI

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ BẢO HIỂM XÃ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/CP NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC (SỬA ĐỔI) SỐ 03/1998/QH10

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP  ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số : 142/2005/NĐ-CP Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

==============================================================================

- Nghị định  Số: 152/2004/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 164/2003/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2003QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2003/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2000/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 07/2003/NĐ-CP NGÀY 30/1/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/1999/NĐ-CP NGÀY 8/7/1999 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2000/NĐ-CP NGÀY 5/5/2002 CỦA CHÍNH PHỦ

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH  Số : 181/2004/NĐ-CP Về thi hành Luật Đất đai

==============================================================================

- Số : 02 /2000/NĐ-CP Về đăng ký kinh doanh

==============================================================================

- 03 /2000/NĐ-CP  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 88/1999/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ ĐẤU THẦU

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 85/CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1996 QUY ĐỊNH VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ  Số: 67/2003/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2003/NĐ-CP VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẤU THẦU BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2000/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH SỐ Số: 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 CỦA CHÍNH PHỦ Về QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 17/1999/NĐ-CP NGÀY 29/3/99 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THẾ CHẤP GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 08/1998/NĐ-CP NGÀY 22/1/1998 CỦA CHÍNH PHỦ: VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH 06/2003/ND-CP NGÀY 22/01/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 08/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số : 101/2006/NĐ-CP, ngày 21 tháng 9 năm 2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số: 72/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số : 78/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số: 88/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 8 năm 2006 Về đăng ký kinh doanh

==============================================================================

- NGHỊ ĐỊNH Số: 95/2006/NĐ-CP, ngày 08 tháng 9 năm 2006 Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

==============================================================================

- Nghị định 110/2008/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

==============================================================================

Nghị định 111/2008/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

==============================================================================

- Nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp 

==============================================================================


- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA


 

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Cây xanh Phú Lâm Quạt làm mát Máy lọc nước Điều hòa nhiệt độ
Thăm dò
Chất lượng dịch vụ phụ trợ trong khu vực?
Quảng cáo
Hà Nội JSC Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh DH Logistics Bê tông Phúc Tiến FDI CO.,LDT SSHIP Cây xanh Phú Lâm Cây Xanh Phú Lâm Công ty vận chuyển Trung tâm dịch vụ việc làm
Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho thuê hãy kích vào đây để gửi thông tin đăng thông tin lên website này Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ