Các quyết định và công văn
16:26 29/09/2010

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.


Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh


Quyết định về việc ban hành Quy trình thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động dự ánvà thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trong các Khu công nghiệp Bắc Ninh

 


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  SỐ 1088/2006/QĐ-BKH NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM


QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH


Số: 113 BKH/ KCN, Về việc uỷ quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất


Số: 1075/2001/QĐ–BTM, Uỷ quyền Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp


Số: 105/ 2000/ QĐ - UB, Về việc quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh


Số: 233/1998/QĐ-TTg, Về việc phân cấp, uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài


Số: 1224/QÐ-TTg, Về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 09/2005/QĐ-BXD  NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ  ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG NƯỚC NGOÀI  TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM"


QUYẾT ĐỊNH 1091/1999/QĐ-BKHCNMT NGÀY 22/6/99 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 10/2005/QĐ-BXD NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 11/2005/QĐ-BXD NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 


QUYẾT ĐỊNH 1447/1999/QĐ-BTM NGÀY 10/12/99 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ THUÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA NƯỚC NGOÀI


QUYẾT ĐỊNH 189/2000/QĐ-BTC NGÀY 24/11/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, MẶT NƯỚC, MẶT BIỂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM.


QUYẾT ĐỊNH 227/QĐ-BKH NGÀY 17/5/2001 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: BAN HÀNH DANH MỤC VẬT TƯ XÂY DỰNG TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC


QUYẾT ĐỊNH 386/QĐ-TTG: VỀ VIỆC PHÂN CẤP CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI


QUYẾT ĐỊNH 53/QĐ-TTG NGÀY 26/3/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI


QUYẾT ĐỊNH 718/2001/QĐ-BKH NGÀY 07/12/2001 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VỀ VIỆC DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHẢI ĐẢM BẢO XUẤT KHẨU ÍT NHẤT 80% SẢN PHẨM


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 03/2004/QĐ - BTNMT về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất


QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số : 155/1999/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý chất thải nguy hại


QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2002/QĐ-BKHCNMT NGÀY 09/8/2002VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

 

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Cây xanh Phú Lâm Quạt làm mát Máy lọc nước Điều hòa nhiệt độ
Thăm dò
Chất lượng dịch vụ phụ trợ trong khu vực?
Quảng cáo
FDI CO.,LDT Hà Nội JSC VNPT Bắc Ninh Công ty vận chuyển Bê tông Phúc Tiến SSHIP Hon đa Vĩnh Cát Cây xanh Phú Lâm DH Logistics Cây Xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho thuê hãy kích vào đây để gửi thông tin đăng thông tin lên website này Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ