Các Thông tư
16:28 29/09/2010

- Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

=============================================================================

Thông tư số: 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam và phụ lục I, II  (Phụ lục III tải tại đây)

=============================================================================

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

=============================================================================

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA  NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2013/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 14/2009/TT-BTNMT NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

=============================================================================

Thông tư Số : 19 /2009/TT - BXD của Bộ Xây dựng ngày 30 tháng 6  năm 2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các KCN và KKT

=============================================================================

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ ĐĂNG KÝ CON DẤU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN BAN HÀNH 

=============================================================================

Thông tư Số: 114/2004/TT-BTC,  ngày 26 tháng 11 năm 2004, Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

=============================================================================

Số: 116/2004/TT-BTC,  ngày 07 tháng 12 năm 2004, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ

=============================================================================

THÔNG TƯ Số: 113/2005/TT-BTC Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 21/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22/9/2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2003/NĐ-CP NGÀY 09/5/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 07/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2003/NĐ-CP NGÀY 9 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ BẢO HIỂM XàHỘI BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/CP NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 06/LĐTBXH-TT NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU ĐỂ THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ BẢO HIỂM XÃ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/CP NGÀY 26/01/1995 CỦA CHÍNH PHỦ

=============================================================================

THÔNG TƯCỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 19/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/CP NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 20/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2003/NĐ-CP NGÀY 18/4/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYỂN LAO ĐỘNG

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 7-LĐTBXH/TT NGÀY 11-4-1995 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NGÀY 23-6-1994 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 195-CP NGÀY 31-12-1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 16/LĐTBXH-TT NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC HÀNG NGÀY ĐƯỢC RÚT NGẮN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI LÀM CÁC CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

=============================================================================

THÔNG TƯCỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 16/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÁC CÔNG VIỆC CÓ TÍNH THỜI VỤ VÀ GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 14/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2002/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI HOẶC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 13/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2002/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 04/2004/TT-BLĐTBXH NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2003/NĐ-CP NGÀY 17/9/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 02/2001/TT-BKHCNMT NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN:

- Tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, ứng dụng công nghệ mới về sinh học, công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông, xử lý ô nhiễm môi trường hoặc xử lý chế biến các chất thải thuộc Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư;

- Các vấn đề liên quan đến Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng;

đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

=============================================================================

THÔNG TƯ 04/2003/TT-BTC NGÀY 10/01/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

THÔNG TƯ Số: 40/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

=============================================================================

SỐ 80/2002/QĐ-TTG NGÀY 24/06/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH TIÊU THỤ NÔNG SẢN HÀNG HÓA THÔNG QUA HỢP ĐỒNG

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 05/2005/TT-BXD NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI TUYỂN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 06/2005/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG GIÁ CA MÁY VÀ  THIẾT BỊ THI CÔNG

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 07/2005/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

=============================================================================

THÔNG TƯ 08/2005/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ

=============================================================================

THÔNG TƯ Số: 09/2005/ TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XङY DỰNG SỐ 11/2005/TT-BXD NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 12/2000/TT-BKH NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 12/2005/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

=============================================================================

Thông tư của Bộ Tài chính Số 13/2001/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2001 Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

=============================================================================

Thông tư Số : 16/2000/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và quản lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại việt nam.

=============================================================================

THÔNG TƯ 22/TT-BTM NGÀY 15/12/2000 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2000/NĐ-CP NGÀY 31/7/2000 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VỀ XUẤT NHẬP KHÂỦ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI KHÁC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

=============================================================================

THÔNG TƯ 06/TT-TCHQ NGÀY 31/10/2000 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN: HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

=============================================================================

THÔNG TƯ SỐ 82 2002/TT-BTC NGÀY 18/09/2002 SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 122/2000/TT-BTC NGÀY 29/12/2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2000/NĐ-CP NGÀY 29/12/2000 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ

=============================================================================

THÔNG TƯ 81/TT-BTC NGÀY 30/6/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/1999/QĐ-TTG NGÀY 26/3/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

=============================================================================

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 772/2001/TTLT NGÀY 21/5/2001 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THẾ CHẤP GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

=============================================================================

THÔNG TƯ 68/TT-BTC NGÀY 24/8/2001 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: HƯỚNG DẪN HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THU ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

=============================================================================

THÔNG TƯ 59/1997/TT-BTC NGÀY 12/5/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 95/1997/TT-BTC NGÀY 29/12/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ KẾT VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TẠI VIỆT NAM

=============================================================================

THÔNG TƯ 31/TT-BTC NGÀY 21/5/2001 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐÃI VỀ THUẾ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 128/2000/ QĐ- TTG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM

=============================================================================

THÔNG TƯ 95/1997/TT-BTC NGÀY 29/12/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ KẾT VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TẠI VIỆT NAM

=============================================================================

THÔNG TƯ SỐ 90/2002/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ BÁN CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI NHƯNG GIAO HÀNG CHO DOANH NGHIỆP KHÁC TẠI VIỆT NAM THEO CHỈ ĐỊNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT, GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU

=============================================================================

THÔNG TƯ SỐ 70 TC/QLCS NGÀY 07/10/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT, GÓP VỐN LIÊN DOANH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/CP NGÀY 17/12/1996 CỦA CHÍNH PHỦ

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 679 TT/ĐC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 60 TC/CĐKT NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

=============================================================================

THÔNG TƯ 490/1998/TT-BKHCN&MT NGÀY 29/4/1998 CỦA BỘ KHCN&MT HƯỚNG DẪN LẬP VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

=============================================================================

THÔNG TƯ 37/2000/TT-BTC NGÀY 05/5/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 95/1997/TT-BTC NGÀY 29/12/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THICH NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ KẾT VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TẠI VIỆT NAM

=============================================================================

Thông tư số 22/2002/TT-BTC ngày 11/3/2002 về việc hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp nhà nước Việt nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động

=============================================================================

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN XEM XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ SỐ: 1940/1997/TT BKHCN&MT

=============================================================================

THÔNG TƯ SỐ 162/TCHQ-TT NGÀY 14/7/97 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 36/CP NGÀY 24/4/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO

=============================================================================

THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 132 /1999/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

=============================================================================

THÔNG TƯ LIÊN BỘ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13/TTLB NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC THUÊ TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỂ QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

=============================================================================

THÔNG TƯ SỐ 07/BKH-VPXT NGÀY 29/4/97 CỦA BỘ KH&ĐT HƯỚNG DẪN BỔ SUNG 1 SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

=============================================================================

THÔNG TƯ SỐ 04/BXD-KTQH NGÀY 30/7/1997 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/CP NGÀY 24/4/1997 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI VIỆC LẬP, XÉT DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT, QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH THỈẾT KẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THUỘC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO

=============================================================================

THÔNG TƯ 02/TT-BKHCNMT NGÀY 15/2/2001 CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG: (VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO, SẢN XUẤT VẬT LIỆU MỚI, VẬT LIỆU QUÝ HIẾM, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VỀ SINH HOC, CÔNG NGHỆ MỚI ĐỂ SẢN XUẤT THIẾT BỊ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG, XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HOẶC XỬ LÝ CHẾ BIẾN CHẤT THẢI THUỘC DỰ ÁN ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ;- CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG;- VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC ĐÃ QUA SỬ DỤNG;- ĐỐI VỚI DN

=============================================================================

THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 02/TTLB NGÀY 25/02/97 CỦA BỘ KH&ĐT BỘ XD- BỘ TM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐẤU THẦU (BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 43/CP NGÀY 16/7/96 CỦA CHÍNH PHỦ)

=============================================================================

THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 01/LB NGÀY 31/3/1997 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ VÀ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ BÊN NƯỚC NGOÀI THAM GIA HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

=============================================================================

THÔNG TƯ  Số: 95 /2005/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ

=============================================================================

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 08/2005/TT-BXD NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07/02/2005 CỦA CHÍNH PHỦ

=============================================================================

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ vê` phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

=============================================================================

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về QUY ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN


=============================================================================

=============================================================================

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP, ngày 06 tháng 5 năm 2005 Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản


Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Cây xanh Phú Lâm Quạt làm mát Máy lọc nước Điều hòa nhiệt độ
Thăm dò
Chất lượng dịch vụ phụ trợ trong khu vực?
Quảng cáo
Công ty vận chuyển Cây Xanh Phú Lâm FDI CO.,LDT DH Logistics Cây xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh Bê tông Phúc Tiến SSHIP Hà Nội JSC Trung tâm dịch vụ việc làm Hon đa Vĩnh Cát
Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho thuê hãy kích vào đây để gửi thông tin đăng thông tin lên website này Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ